Shah J.

shahjamesvo

 • 6' 1"
 • 44"
 • 38"
 • 32"
 • 17"
 • 33½"
 • 12
 • XL
 • L
 • 210
 • 35
 • 55
 • Shaved
 • Hazel